Stratejik Marka Arama Konferansı Nedir?

Stratejik Marka Arama Konferansı Nedir?

Arama Konferansı, “ORTAK AKIL” Yaratmayı amaçlayan çok katılımlı bir Stratejik Planlama Metodolojisidir. Çok zengin ve şaşırtıcı bir konferans düzeni içinde, ortak akıl aramak üzere 40 – 120 arasında iddia sahibini 2,5 – 3 gün süre ile bir araya getirir. Arama Konferansı, kurumların veya bireylerin arzuladıkları geleceği ve ona ulaşmak için gerekli stratejileri tasarladıkları, genelden özele doğru yürüyen sistematik bir süreci kullanır.

Ortak Akıl Nedir?

Yeniyi aramak, yeninin peşinde koşmak ve daha çok arzu edilen gelecekler tasarlamak insanoğlunun en eşsiz yeteneğidir. İnsanların birlikte çalışarak ortaya koydukları eylemler tekillikten kurtularak birçok kişinin ortaya koyduğu ortak değerlere, ortak akla dönüşmektedir.

Arama Konferansı çalışması, şirketin ortak aklını oluşturmaya yönelik bir hızlı eyleme geçme toplantısıdır. Bu çalışma uluslararası bir toplantı yöntemi olarak şirketin hedeflerinin belirlenmesi, ortak aklının oluşturulması ve belirlenen eylemler çerçevesinde hızla adımların atılmasını sağlayan en etkin yöntem olarak kabul edilmektedir.

Arama Konferansı çalışmasının en temel amaçlarından biri sorunlara takılıp kalmaktansa ortak akıl çerçevesinde çözüm önerilerine ve eylemlere yoğunlaşmaktır. Bu toplantı tekniğinde kullanılan belli başlı yöntem grup çalışması temeline dayanan “beyin fırtınası” tekniğidir.

Arama Konferansının Kazanımları:

 • Ortak vizyonun ve stratejilerin oluşturulması,
 • Ortak hedeflerin belirlenmesi,
 • Organizasyonel gelişim gündeminin oluşturulması,
 • Ortak vizyona ulaştıracak aksiyon planlarının oluşturulması,
 • Görüşlerin bütünleştirilmesi ve kararlara yöneltilmesi,
 • Uygulama yöndeşliğinin sağlanması,
 • Katılım ve işbirliği içinde, ortak tasarım ve eylem ortamının oluşturulması,
 • Katılanların birbirinden öğrenmesi,
 • Değer yargılarının irdelenmesi ve paylaşılması,
 • Demokratik diyalog ve katılımlı yönetim ortamının yaşanması,
 • Geniş kapsamlı uzlaşmanın sağlanması,

Kullanılan Yöntem:

Arama Konferansı çalışmasında grup çalışmaları ve grup çalışmalarının ortak paylaşımının olduğu bölümler bulunmaktadır. Arama Konferansı çalışmasında en sık kullanılan teknik “beyin fırtınası” tekniğidir.

Beyin fırtınası, ortak sorunlar, toplanacak veriler, çözüm önerileri, uygulama önerileri ve karşılaşılabilecek engeller gibi konularda bir fikir listesi oluşturmak amacıyla yapılan yaratıcı bir düşünce çalışmasıdır. Amaç farklı bakış açılarını yansıtan fikirlerin üretilmesidir. Beyin fırtınasında uyulması gereken kurallar şunlardır:

 • Takımını bütün üyeleri katılıma teşvik edilmelidir.
 • Maddeler, beyin  fırtınası sırasında değil,  seansın bitiminde tartışılmalıdır.
 • Kişiler birbirleri üzerinde yargı ve eleştiride bulunmamalıdır.
 • Bütün fikirler takım üyelerinin hepsinin görebileceği bir yere yazılmalı

ve daha sonra üzerinden geçilmelidir.

Arama Konferansı Kuralları:

 • Konferans süresince tüm katılımcılar aktif rol
 • Katılımcılar arasında hiyerarşi gözetilmez.
 • Her katılımcının, diğer tüm katılımcıların konuya bakış açılarını öğrenmesi sağlanır.
 • Katılımcılar kendi işlerini kendileri yönetirler. Bu sırada problem çözmek yerine karşılıklı diyalog ön plana çıkar.
 • Konferans süresince çelişkileri gidermek yerine ortak bir yaklaşım belirlemek esastır. Görüşler arasındaki farklılıkları göz ardı etmek yerine, bu farklılıkların bilincine varılması sağlanır.

Arama Konferansı Prensipleri:

 • Herkesin fikri geçerlidir!
 • Toplantıda konuşulanlar toplantıda kalır, belirlenen çalışmalar işe taşınır!
 • Her şey duvarlarımızda asılıdır!
 • Birbirimizi her zaman dinleriz!
 • Süre kısıtlarını gözetiriz!
 • Ortak yaklaşım ve eylemlerimizi saptarız, problem ve çelişkilerimizi değil!

Konferans Yürütücüleri:

 • Yapılacak çalışmaları ve süresini belirler
 • Büyük grup tartışma konularını oluşturur
 • Konferansın odaklandığı konunun her zaman ön planda olmasını sağlar

Konferans yöneticileri uzmanlıklarına göre konferansın etkin yürümesi için gerekli organizasyonların yapılmasından, çalışmaların düzenlenmesinden, kurumun organizasyonel değerlendirmesinden ve kurum içi iletişimin incelenmesinden sorumludurlar.

Liderlik Rolleri:

Tartışma Yöneticisi: Zamanın izin verdiği ölçüde tüm katılımcıların fikir ve düşüncelerini ifade etmelerini ve grubun çalışmasını tam ve zamanında bitirmesini sağlar

Süre Hakemi: Gruba ara ara çalışmanın tamamlanması için kalan süreyi hatırlatır. Konuşmacıları, konuşmanın başında kalan süre hakkında uyarır.

Yazıcılar: Grup katılımcılarının fikir ve düşüncelerini, aynen ifade edilen kelimeleri kullanarak yazarlar. Uzun cümlelerin yine katılımcının kendisi tarafından kısaca ifade edilmesini isterler.

Grup sözcüsü: Çalışma grubunun çalışma sonuçlarını tüm katılımcılara aktarır.

ARAMA KONFERANSI PROGRAMI